پیام نوروز این است: 
دوست داشته باش و زندگی کن.
 زمان همیشه از آن شما نیست!

ســـــــــال نــــــــــــو مبـــــــــــــــارک