نوع

مفهوم

مقدار

SOA

Start of Authority

پارامترهای منطقه

A

IP address of a host

عدد صحیح 32بیتی

MX

Mail exchange

تقدم دریافت ایمیل

NS

Name server

نام سرویس دهنده ی ناحیه

CNAME

Canonical name

نام ناحیه

PTR

Pointer

نام مستعار برای آدرس IP

HINFO

Host description

مشخصاتCPU وسیستم عامل

TXT

Text

متن تسفیر نشده

   

ركورد SOA نام منبع اصلی اطلاعات منطقه(zone) ،آدرس ایمیل سرپرست ناحیه ، شماره سریال منحصر بفرد آن ، ومشخصات دیگرناحیه را مشخص می كند.

مهمترین نوع ركورد منبع ،A ركورد است كه یك IP آدرس 32بیتی رادرخود نگه می دارد.هركامپیوتر اینترنت باید حداقل یك IP آدرس داشته باشد، تاكامپیوترهای دیگر بتوانند باآن تماس بگیرند. برخی ازكامپیوترها دویاچند IP آدرس دارند ،كه برای هرآدرس IP چنین كامپیوتری باید یك ركورد A وجود داشته باشد.

ركورد مهم بعدی ركورد MX است. این ركورد آدرس سرویس دهنده پست الكترونیك ناحیه را مشخص می كند.

ركورد NS سرویس دهنده نام(name server) رامشخص می كند.

از ركورد CNAME می توان برای ایجاد نامهای مستعار (alias)‌ استفاده كرد.

ركورد PTR هم، مانند CNAME ، به یك نام دیگراشاره می كند. اما برخلاف CNAME (كه درواقع یك ماكرو است) ، ركورد PTR یك نوع داده ی معمولی DNS است كه تفسیر آن به محتویات این ركورد بستگی دارد.در عمل ،تقریباً همیشه ازاین ركورد برای جستجوی معكوس(reverse lookup) (تبدیل IP آدرس به نام ماشین) استفاده می شود.

ركورد HINFO اطلاعات مربوط به نوع ماشین وسیستم عامل آنرابرمی گرداند.

از ركورد TXT هم می توان برای برگرداندن اطلاعات متنی اضافی به كاربران استفاده كرد.