مرحوم سیدعلی اکبر گلستانه فرزند حاج میرزا محمد ابراهیم به سال ١٢٧٤ق در اصفهان متولد گردید و در همان جا به تحصیلات مقدماتی و مشق خط پرداخت و بواسطه کثرت نبوغ و استعداد در تحریر خط شکسته سرآمد خوشنویسان روزگار خود گردید. وی ابتدا نستعلیق نیز می‌نوشت ولی بعدها به شکسته نویسی علاقه‌مند شد و تا‌بجایی که در این خط استادی بی‌نظیر شد گلستانه در خط شکسته از شیوه استاد مسلم پیشین درویش عبدالمجید پیروی می‌کرده و خطش خیلی شبیه بدو می‌باشد بطوریکه اگر رقم یا امضا خط ایندو استاد را بپوشانند تشخیص خطوط آنها از یکدیگر برای اهل فن بدشواری ممکن خواهد گردید. به هرحال گلستانه در سن چهل و پنج سالگی به سال ١٣١٩ قمری زیر عمل جراحی فوت کرد و حسب الوصیه در قم دفن شده است.