غالب عمرش را بکتابت و تعلیم خط گذرانیده است. به سال ١٣٣٤ قمری در کمیته مجازات که میرزا ابراهیم خان منشی زاده و اسدالله خان ابوالفتح زاده آنرا اداره می‌کردند وارد شد و تحریرات بیانیه‌های کمیته بخط او بود. به سال ١٣٣٥ اعضای کمیته دستگیر شدند و عماد‌الکتاب هم مدتی محبوس بود و مدتی هم در قم تبعید و تحت نظر بود. در زمان سلطنت رضا شاه پهلوی در دفتر مخصوص وارد شد و مامور تحریرات گردید. در ٢٦ تیرماه ١٣١٥ مطابق ٢٧ ربیع الثانی ١٣٣٥ در تهران درگذشت. 
عمادالکتاب از خاندان سیفی قزوینی و آخرین استاد خوشنویس نستعلیق قرن حاضر بود. وی پیرو و ناشر شیوه خاص میرزا محمد رضای کلهر است و پس از درگذشت کلهر تا کنون کسی در آن شیوه خط نستعلیق جای او را نگرفته است. 
عمادالکتاب همه اقلام را خوش و نستعلیق را از کتیبه تا غبار استادانه و بسیار بانمک می‌نوشت و از نقاشی آب رنگ سررشته داشت. از آثار وی کتیبه بسیاری از ابنیه دوره پهلوی از جمله کتیبه جدید سر در مدخل سپهسالار و لوحه‌یی بر آرامگاه فردوسی در طوس است که گرده‌های آنها را با صدها ورق سیاه مشق، دختر آن مرحوم بکتابخانه ملی تهران اهدا کرده است و تصویر خود وی که با آب رنگ طرح کرده نیز جزو آنها است. 
دیگر از آثار نفیس هنر او یک دوره رسم المشق است که برای نو‌آموزان خط دبستانها و دبیرستانها بچاپ رسیده است و نیز مرقعی است که مفردات جمله اقلام را نوشته و چاپ ازالید کرده و در دست بعضی علاقمندان است. 
عماد الکتاب قبل از دوره مشروطیت جزو کاتبان وزارت انطباعات بوده و از سال ١٣١٧ قمری به سمت کاتبی در آن وزارت مشغول بوده است. در دوره سلطنت سلطان احمد شاه قاجار مدتی در وزارت داخله منشی و همان اوقات معلم مشق خط سلطان احمد شاه نیز بود. 
چنانکه گذشت زندگانی او خالی از حادثه نبوده و از سال ١٣٣٦ تا آخر سال ١٣٣٧ را در زندان گذرانیده و فقط در اواخر عمر که در دربار پهلوی سمت خوشنویسی مخصوص را داشت چندی با آسایش و آرامش روزگار گذرانیده است. محمد رضا شاه پهلوی که خود از حسن خط و خط شناسی بهره‌مند بوده در طفولیت مشق خط از همین استاد گرفته‌اند. 
عماد‌الکتاب از کاتبان خوشنویس پرکار بود و بسیاری از آثار قلم وی بچاپ رسیده و از آن جمله است: شاهنامه فردوسی معروف به امیر بهادری به سال ١٣٣٦ قمری‌، سفرنامه استانلی به سال ١٣١٥، نامه دانشوران ناصری به سال ١٣١٨، محسنیه به سال ١٣١٢، حساب موسی خان به سال ١٣١٧ و کتابهای دیگر از جمله نسخه نفیس ترجیع بند هاتف در سلسله انتشارات انجمن دوستداران کتاب. 
از قطعات خطوط وی جز آنها که در کتابخانه ملی تهران است بعضی عبارتست از: 
یک مکتوب که به پرفسور ادوارد برون انگلیسی نوشته است و نمی‌دانم که این نسخه اصل است که نوشته و نفرستاده و یا نسخه دیگری از آنست در کتابخانه مرحوم حاج سید نصرالله تقوی و چند قطعه در مجموعه نگارنده به این قرار: 
یک قطعه، به قلم سه دانگ و کتابت جلی عالی، با تاریخ و رقم: «سنه یکهزار و سیصد و بیست و سه، در دارالخلافه تهران قلمی گردید... تقدیم حضور... آقای امین دفتر دام اقباله. کتبه العبد الفقیر محمد حسین عمادالکتاب القزوینی غفرله» 
یک قطعه بهمان قلم با تاریخ و رقم: «روز یازدهم ماه ربیع‌المولود یکهزار و سیصد و سی و شش هجری در مجلس فقیر عماد الکتاب 
یک قطعه به قلم دو دانگ خوش با رقم و تاریخ: مشقه عماد الکتاب محمد حسین بن محمد قزوینی در مجلس نوشته شد، ١٣٣٦ 
یک قطعه به قلم چهاردانگ خوش با رقم و تاریخ: «مشق‌الحقیر عماد‌الفقیر معلم خط بندگان اعلیحضرت.... شاهنشاه ایران سلطان احمد شاه قاجار... لیله پنجشنبه بیست و دوم ذیقعده ١٣٣١» 
یک قطعه به قلم سه‌دانگ خوش بارقم و تاریخ: «ناخوشی و ضعف بنیه نمی‌گذارد یک چیز خوب جهت برادرم بنویسم. عصر روز بیست و یکم جمادی الثانی در آفتاب نشسته نوشتم.العبد و المحبوس عمادالکتاب محمد حسین بن محمدقزوینی ١٣٢٧» 
یک قطعه به قلم نیم دودانگ خوش بارقم و تاریخ: «شکرت یا مولی که دستم قدری حال آمده است. العبد محمد حسین عماد الکتاب دوم صفر ١٣٣٦ الهی بجناب ماروژ محمودخان و اشخاصی که در مجلس به این فقیر کمک و حتی‌القوه همراهی کرده‌اند خیر دنیا و آخرت بده» 
یک قطعه به قلم سه‌دانگ خوش با‌رقم و تاریخ: «در اداره محاسبات وزارت داخله نوشت مشقه عمادالکتاب القزوینی، در هفتم ذی قعده ١٣٢٩» 
یک قطعه به قلم سه‌دانگ خوش با‌رقم و تاریخ: «معلم الحضرت السلطانی عماد‌الکتاب القزوینی غفر ذنوبه و ستر عیوبه سنه ١٣٣٠» 
یک قطعه به قلم سه‌دانگ خوش با رقم و تاریخ: «لیله یکشنبه هفدهم یا هجدهم شهر محرم‌الحرام سنه ١٣٣١ هجری، در وزارت داخله مشقه العبد‌عماد الکتاب».