غلامحسین امیرخانی فرزند رستم به سال ١٣١٨ شمسی در طالقان ولادت یافته و از دو‌ سالگی به اتفاق والدین خود به تهران آمده و در این شهر نشو و نما یافت از سن هفت‌سالگی او را به مدرسه گذاشته و دوره ابتدایی را به پایان رسانید سپس چند سالی هم در بازار بکار آزاد پرداخت. 
ولی بنابر غریزه ذاتی به آموختن خط زیبا مایل گردیده و لذا در خط نستعلیق مدت دو سال از سنه ١٣٣٨ تا ١٣٤٠ در کلاس آزاد خط از خوشنویس گرانمایه استاد حسین میرخانی تعلیم یافت و از محضر برادرش استاد حسن میرخانی نیز بهره گرفت تا به رموز خط آشنا و بر اثر مشق زیاد خطش استوار شده و از تعلیم در آمد و رسما در عداد خطاطان قابل این دوره گردید. 
این جوان با استعداد که در نگارش خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و سلطه‌یی فراوان دارد بواسطه داشتن خط خوش از سال ١٣٤٠ در اداره کل هنرهای زیبا بسمت خطاط استخدام و تا کنون به امور خطی اشتغال داشته و انجام وظیفه می‌کند تا به حال قطعات زیبایی از خطوط خود را به به تقاضای دوستان و طالبان خط نگاشته و به آنان هدیه نموده که هر بیننده‌ای از دیدن آن خطوط، بقدرت قلم و میزان پشتکار و پیشرفت وی در این کار پی می‌برد. 
«تاریخ نگارش متن فوق مربوط به قبل از انقلاب می‌باشد.»