مرحوم میرزا محمدرضای كلهر ملقب به (قدوه الكتاب) فرزند محمدرحیم بیك متولد در حدود سال ١٢٤٥ قمری است. وی مردی نیرومند و با مناعت و درویش مسلك و در عین حال خوشخوی و بذله‌گوی بود و بقول اعتمادالسلطنه (محضری مطبوع دارد و طلعتی محبوب) كلهر بسائقه عشق خوشنویسی از موطن خود به تهران آمد و در خط نوآموز مكتب استاد میرزا محمد خوانساری كه او نیز شاگرد محمد مهدی تهرانی بوده است تعلیم خط گرفت و پس از فراغت از تلمذ به اصفهان رفت و از روی خطوط و كتیبه‌های میرعماد در تكیه میرفندرسكی بمشق خط پرداخت و علاقه او بدین فن و پیشرفت وی بدانجا رسید كه بعد از مرحوم میرعماد قزوینی ملقب به (عماد الملك) استادی یگانه در خط نستعلیق شد بطوریكه در آن روزگار استادتر از او كسی را نیافتند و حتی بعضی را عقیده اینست كه وی همطراز با میرعماد بوده و بعلاوه در خط شكسته از استادان این قلم محسوب می‌بود و به هر حال چون بعلاوه صیت شهرت میرزا بسمع ناصرالدین شاه رسید وی را احضار و نوازش نمود و بقول اندكی هم نزد او مشق كرد و شاه اراده نمود وی را در وزارت انطباعات بكار گمارد از آنجا كه مردی آزاده و بلند همت بود بواسطه استغنای طبعی كه داشت قبول نكرد و از راه خط نویسی و حق‌الكتابه مختصری كه عایدش می‌شد زندگی می‌كرد چنانچه مرحوم حسنخان اعتماد السلطنه در (الماثر‌و‌آلاثار) می‌نویسد این استاد خط، خط روزنامه شرف و اردوی همایون و چند سفرنامه همایونی را برای وی به رشته تحریر كشیده بوده است و عجب تر اینست با وجود اینكه دستش در بكار بردن خامه باریك توانا بوده در كشیدن كمان و تیراندازی مهارتی به سزا داشته است و همچنین در اسب سواری از قدرت و توانایی خود سخن‌ها می‌گفته است. 
كلهر در سفری كه ناصرالدین شاه به مشهد می‌كرد فقط به اشتیاق آستان بوسی حضرت رضا (ع) جزو اردوی شاه ملازم ركاب شد و در بین راه بنوشتن روزنامه وقایع اتفاقیه پرداخت این استاد نابغه و تاریخی خط روزهایی را پشت سرگذاشته كه هیجده ساعت را صرف تحریر خط نموده و آنچه می‌نوشته امضا نمی‌كرده و حتی بیشتر مشقهایش را چون مقبول طبع مشكل پسند خود نمی‌دیده پاره و محو می‌نموده است بطوریكه امروزه خطوط او بسیار كمیاب است. 
سرانجام كلهر در بازگشت از خراسان بمرض وبای عام مبتلا گردیده و در روز جمعه بیست و پنجم محرم الحرام سال یكهزار و سیصد و ده قمری جهان فانی را وداع گفته و روح پر فتوحش بروضه رضوان خرامید و در قبرستانی واقع در ضلع شمال غربی خیابان حسن آباد كه فعلا محل بنای اداره آتش نشانی شهرداری می‌باشد مدفون گردید. 
میرزا زین العابدین ملك الخطاطین شریفی قزوینی و سید محمود صدرالكتاب از شاگردان معروف میرزا می‌باشند. برخی از آثار خطی او بدین شرح است: 
١- دیوان یغمای جندقی 
٢- دیوان قآنی 
٣- دیوان فروغی بسطامی 
٤- سفرنامه های ناصرالدین شاه 
٥- فیض المدموع 
٦- (نسخه‌های خطی کتابخانه سلطنتی ایران) 
٧- مخزن الانشا 
٨- روزنامه شرف 
٩- اردوی همایون 
١٠- وقایع اتفاقیه ـ رساله‌غدیرـ نصایح‌الملوک ـ ریاض‌المحبین ـ مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری ـ منتخب السلطان (اشعاری از سعدی و حافظ که ناصرالدین شاه قاجار شخصاً انتخاب و تلخیص کرده است) دیوان میرزا محمد حسین ادیب (فروغی)